Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca realizacji zajęć z przedmiotów ogólnokształcących:

1. Od 25.03.2020 r. obowiązek szkolny jest realizowany w formie kształcenia na odległość.

2. Podstawową formą realizacji zdalnego nauczania w klasach 1-VI OSM I i II st. jest dziennik elektroniczny oraz platforma G Suite;

a) w klasach 1-3 nauczanie może być realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;

b) w klasach 4-VI Uczeń ma obowiązek sprawdzić w terminarzu dziennika Librus, w jakiej formie (online czy poprzez Librus) będą prowadzone zajęcia w danym dniu. Nauczanie może odbywać się z wykorzystaniem:

- podręczników i ćwiczeń oraz materiałów opracowanych przez nauczyciela

- materiałów dostępnych m.in. na platformie www.epodreczniki.pl, stronie CKE, w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych dostępnych i rekomendowanych przez MEN i CEA stron.

3. Uczniowie realizują dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć, z tym że jednostka lekcyjna trwa 30 min. Zajęcia rozpoczynają się od 8.25 (wg planu dzwonków).

Plan dzwonków:

0. 8.25- 8.55

1. 9.00- 9.30

2. 9.35- 10.05

3. 10.10- 10.40

4. 11.00- 11.30

5. 11.35- 12.05

6. 12.10- 12.40

7. 12.50- 13.20

8. 13.25- 13.55

Informacja w Librus zawiera:

- listę zadań dla ucznia (zakładka ZADANIA DOMOWE) wraz z informacją o formie oraz terminie ich odesłania nauczycielowi

- oceny,

- tematy lekcji,

- korespondencję z rodzicami i uczniami,

- informacje dla rodziców o osiągnięciach uczniów w nauce,

- powiadamianie wpisane w terminarzu Librus, minimum jeden dzień wcześniej, o lekcji prowadzonej online na platformie G Suite

Zasady prowadzenia i udziału w zajęciach online na platformie G Suite :

- nauczyciel ustala z klasą, które lekcje z tygodniowego planu zajęć są prowadzone online,

- nauczyciel wpisuje planowane lekcje online w kalendarzu dziennika Librus,

- w zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie OSM należący do określonej klasy/ grupy,

- link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy, nie udostępnia się nikomu spoza klasy/grupy linku do zajęć,

- lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać; złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi,

- wszyscy uczestniczą w lekcji jawnie.

5. Ocenianie

- wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej są zamieszczane w dzienniku elektronicznym,

- nauczyciel wskazuje zadania, które podlegają ocenie wpisanej do e-dziennika,

- nie każde zadane ćwiczenie podlega ocenie,

- dotychczasowy system oceniania i skala ocen są obowiązujące,

- ocena wystawiona przez nauczyciela wskazuje na stopień opanowania materiału przez ucznia,

- zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami WSO oraz PSO.

6. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Roczna ocena z zachowania będzie uwzględniała udział i zaangażowanie w zdalnym nauczania.

Anna Mazur

Dyrektor OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie